មិនចង់ញ៉ាំទៀតអី បើបែបហ្នឹងហើយ ទាំងក្ដាមថ្មជ្រក់ ពងពេញៗ ទាំងគ្រឿងសមុទ្រ ព្រមទាំងបន្ថែមជាមួយទឹកជ្រលក់ម្ទេសបែបហ្នឹងទៀត និយាយពីថា ទប់ទឹកមាត់មិនបានទេ។

Loading...
ហាង ម្ចូរ និង ក្ដាមក្រឡុកឆ្ងាញ់សន្លប់
ហាង ម្ចូរ និង ក្ដាមក្រឡុកឆ្ងាញ់សន្លប់
ហាង ម្ចូរ និង ក្ដាមក្រឡុកឆ្ងាញ់សន្លប់
ហាង ម្ចូរ និង ក្ដាមក្រឡុកឆ្ងាញ់សន្លប់
ហាង ម្ចូរ និង ក្ដាមក្រឡុកឆ្ងាញ់សន្លប់
ហាង ម្ចូរ និង ក្ដាមក្រឡុកឆ្ងាញ់សន្លប់

ពេលនឹកដល់ហាង​​ ម្ចូរ និង ក្ដាមក្រឡុកឆ្ងាញ់សន្លប់ ម្ដងៗ ទប់អារម្មណ៍ ហាមមិនជាប់ទេ សុទ្ធតែរបស់ទំនងញ៉ាំ រសជាតិក៏មិនធម្មតា មានទាំងក្ដាមស្រែ ក្ដាមសមុទ្រ ក្ដាមថ្មជ្រក់ ជ្រលក់ជាមួយទឹកត្រីម្ទេស សុទ្ធតែពងពេញៗ នាំយករសជាតិមកពីថៃបែបនេះទៀត បើមិនសាក ដូចជាធ្វើបាបខ្លួនឯងពេកហើយ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ គ្រឿងសមុទ្រស្រស់ៗច្រើនមុខទៀត សុទ្ធតែអាចរកបាននៅទីនេះ។

ហាង ម្ចូរ និង ក្ដាមក្រឡុកឆ្ងាញ់សន្លប់
ហាង ម្ចូរ និង ក្ដាមក្រឡុកឆ្ងាញ់សន្លប់
ហាង ម្ចូរ និង ក្ដាមក្រឡុកឆ្ងាញ់សន្លប់
ហាង ម្ចូរ និង ក្ដាមក្រឡុកឆ្ងាញ់សន្លប់
ហាង ម្ចូរ និង ក្ដាមក្រឡុកឆ្ងាញ់សន្លប់
ហាង ម្ចូរ និង ក្ដាមក្រឡុកឆ្ងាញ់សន្លប់
ហាង ម្ចូរ និង ក្ដាមក្រឡុកឆ្ងាញ់សន្លប់
ហាង ម្ចូរ និង ក្ដាមក្រឡុកឆ្ងាញ់សន្លប់

បើនិយាយពីអ្នកចូលចិត្តហិរវិញ ច្បាស់ជាពេញចិត្តស្ដូកហើយ អាហារច្រើនមុខ ច្រើនបែបនៅទីនេះសុទ្ធតែមានរសជាតិកប់ៗ ដូច្នេះល្ងាចនេះនាំគ្នាទៅសាកម្ដងមើល៍។

ហាង ម្ចូរ និង ក្ដាមក្រឡុកឆ្ងាញ់សន្លប់
ហាង ម្ចូរ និង ក្ដាមក្រឡុកឆ្ងាញ់សន្លប់
ហាង ម្ចូរ និង ក្ដាមក្រឡុកឆ្ងាញ់សន្លប់
ហាង ម្ចូរ និង ក្ដាមក្រឡុកឆ្ងាញ់សន្លប់
ហាង ម្ចូរ និង ក្ដាមក្រឡុកឆ្ងាញ់សន្លប់
ហាង ម្ចូរ និង ក្ដាមក្រឡុកឆ្ងាញ់សន្លប់
ហាង ម្ចូរ និង ក្ដាមក្រឡុកឆ្ងាញ់សន្លប់
ហាង ម្ចូរ និង ក្ដាមក្រឡុកឆ្ងាញ់សន្លប់

ហាង ម្ចូរ និង ក្ដាមក្រឡុកឆ្ងាញ់សន្លប់
ទូរស័ព្ទ​​៖​ 092 20 93 89
ទីតាំង៖ st.95, ផ្ទះលេខ​​ 51​ ជាប់​ ម៉ាស្ទ័រស៊ូគីស៊ុបបូកគោ

វីដេអូ