នៅចាំអត់ បាយស្រូបសាច់ជ្រូកដាក់ពងទា ស្រូបទឹកខ្លាញ់ ញាំជាមួយជ្រក់និងទឹកត្រី ដែលយើងញ៉ាំកាលក្មេងៗហ៎ បើចង់ញ៉ាំបាយរសជាតិបែបចឹងដឹងថានៅណាមានអត់? ម៉ោះមកបាយជាមួយគ្នានៅបាយភូមិ៦ រំលឹកអនុស្សាវរីយ៍កាលក្មេងៗបន្តិចមើល៍

Loading...
បាយភូមិ៦
បាយភូមិ៦
បាយភូមិ៦
បាយភូមិ៦
បាយភូមិ៦
បាយភូមិ៦
បាយភូមិ៦
បាយភូមិ៦

បាយស្រូបពេលព្រឹកនៅជិត Phnom Penh Sport Club មួយកន្លែងនេះលក់ដាច់ខ្លាំងណាស់ បើទោះបីជាពេលខ្លះអត់កន្លែងអង្គុយក៏ម៉ូយរបស់គាត់សុខចិត្តឈរចាំ ឬ ខ្ចប់ទៅដែរ ទោះបីជាមើលទៅសាមញ្ញៗ តែបាយស្រូបមួយកន្លែងនេះរសជាតិមិនអន់ ហើយសំខាន់រសជាតិដែលដូចកាលពីជាង ១០ឆ្នាំមុននៅតែដដែល។

បាយភូមិ៦
បាយភូមិ៦
បាយភូមិ៦
បាយភូមិ៦
បាយភូមិ៦
បាយភូមិ៦

បើចង់ញ៉ាំបាយរសជាតិដូចកាលវ័យកុមារបែបនេះប្រញាប់មកមុនបន្តិចមកណា ព្រោះអីមនុស្សច្រើន ហើយគាត់មានលក់ចាប់ពីម៉ោង ៦ព្រឹក ដល់ម៉ោង ១០ព្រឹកតែប៉ុណ្ណោះ ចង់ញ៉ាំបាយសាច់ជ្រូកចៀន សាច់ជ្រូកអាំង ពងទាក្រឡុក ពងទាខ ឆាខ្ញី មានទាំងអស់ ។

បាយភូមិ៦
បាយភូមិ៦
បាយភូមិ៦
បាយភូមិ៦
បាយភូមិ៦
បាយភូមិ៦
បាយភូមិ៦
បាយភូមិ៦

បាយភូមិ៦
លេខទូរស័ព្ទ៖ 093 458 354 | 098 218 794
ទីតាំង៖ ផ្លូវ៤៣០ កែងផ្លូវ ៤៦៤ ក្រោយ PhnomPenh Sport Club

វីដេអូ៖