បើបែបៗហ្នឹងហើយ ថាអោយទប់ចិត្តម្តេចបាន អាហារកំពូលពេញចិត្ត ឃើញ ភ្លាម
កូរពោះណាស់ សៀវម៉ៃជ្រុង សៀវម៉ៃមូល ចំហុយ បន្ថែមជាមួយទឹកជ្រលក់ម្ទេសជូរហឹរចឹងៗ ច្បាស់ជាពេញចិត្តស្ដូកហើយ។

Loading...
ប្រហិត MOOL
ប្រហិត MOOL
ប្រហិត MOOL
ប្រហិត MOOL
ប្រហិត MOOL
ប្រហិត MOOL

ភ្ញៀវភាគច្រើនដែលនិយមចូលចិត្តញុាំប្រហិតគ្រប់មុខ មានជម្រើសច្រើនក្នុងការញុាំ
មិនជិនណាយ និងរសជាតិដឹងតែនឹកឃើញដល់ MOOL ថ្មីជានិច្ច ហើយម្តងនេះវិញកាន់តែត្រូវចិត្តខ្លាំង ទំនងឆ្ងាញ់មែន សៀវម៉ៃជ្រុង សៀវម៉ៃមូល កុំម្មង់ភ្លាមធ្វើភ្លាម ចំហុយភ្លេត ក្តៅហុយ ស្រោចជាមួយទឹកត្រីម្ទេស រសជាតិកប់ៗហ្មងជូរហឹរៗ។

ប្រហិត MOOL
ប្រហិត MOOL
ប្រហិត MOOL
ប្រហិត MOOL
ប្រហិត MOOL
ប្រហិត MOOL

គ្រប់ជម្រើស គ្រប់រសជាតិប្រហិតដែលអ្នកនិយមចូលចិត្ត ទាំងបំពង ទាំងចំហុយ សុទ្ធតែអាចរកបាននៅហាងប្រហិត MOOL ដូចនេះកុំភ្លេចណាដួសថ្លឹងៗក៏បាន ឬញុាំឈុតសៀវម៉ៃជ្រុង សៀវម៉ៃមូល តម្លៃត្រឹម១មុឺនរៀលប៉ុណ្ណោះ ជាមួយទឹកជ្រលក់ឆ្ងាញ់ជាប់មាត់ជាប់ចិត្ត។

ប្រហិត MOOL
ប្រហិត MOOL
ប្រហិត MOOL
ប្រហិត MOOL
ប្រហិត MOOL
ប្រហិត MOOL

ហាង MOOL
លេខទូរស័ព្ទ៖ 096 86 86 368
ទីតាំង៖ ផ្លូវ ៤០២ កែង ផ្លូវ ១៨៥ ម្តុំក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា ជិតហាងម៉ូតូកាហ្វេ

ផែនទី៖ https://goo.gl/maps/RgdXSEZk1w62

វីដេអូ៖