ចង់ញុាំចៀកចៀនដែលឆ្ងាញ់ដែរអត់? ចៀនក្តៅៗ ស្រួយៗ រសជាតិឆ្ងាញ់ នោះគឺជាអ្វីដែលហាង ស្នាដៃល្អ ចេកចៀនពិសេស នៅតែមានភាពទាក់ទាញពីភ្ញៀវរយៈពេលជាង១៩ឆ្នាំមកនេះ!

Loading...
ស្នាដៃល្អ ចេកចៀនពិសេស
ស្នាដៃល្អ ចេកចៀនពិសេស
ស្នាដៃល្អ ចេកចៀនពិសេស
ស្នាដៃល្អ ចេកចៀនពិសេស
ស្នាដៃល្អ ចេកចៀនពិសេស
ស្នាដៃល្អ ចេកចៀនពិសេស

បើនិយាយពីចេកចៀនអ្នកណាក៏ធ្លាប់ញុាំដែរ ប៉ុន្តែរសជាតិឆ្ងាញ់កម្រិតណានោះ គឺស្ថិតនៅលើអ្នកធ្វើ និងបទពិសោធន៍រៀងៗខ្លួន សម្រាប់ហាង ស្នាដៃល្អ ចេកចៀនពិសេស Admin បានសាករួចហើយគឺ ពិតជាឆ្ងាញ់មែន ហើយគាត់លក់តាំងពីឆ្នាំ២០០០ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ នៅតែមានការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់ភ្ញៀវ ដោយសារតែរសជាតិស្រួយឆ្ងាញ់ ញុាំទៅមានអារម្មណ៍ថាប្លែកពីចេកចៀនដែលធ្លាប់បានញុាំ។

ស្នាដៃល្អ ចេកចៀនពិសេស
ស្នាដៃល្អ ចេកចៀនពិសេស
ស្នាដៃល្អ ចេកចៀនពិសេស
ស្នាដៃល្អ ចេកចៀនពិសេស

ហើយបច្ចុប្បន្ននេះហាងរបស់គាត់មានពីសាខា គឺនៅផ្លូវកម្ពុជាក្រោមជិតស្តុបសន្ធរម៉ុក និងមួយទៀតនៅផ្លូវម៉ៅសេទុង ជិតស្តុបទួតចិន។ ក្រៅពីចេកចៀនគាត់ក៏មានដូចជា៖តៃយ៉ចៀន ដំឡូងចៀន តាម៉ៅថត ត្រាវចៀន ស្រួយឆ្ងាញ់ៗ តម្លៃក៏សមរម្យដែរ

ស្នាដៃល្អ ចេកចៀនពិសេស
ស្នាដៃល្អ ចេកចៀនពិសេស
ស្នាដៃល្អ ចេកចៀនពិសេស
ស្នាដៃល្អ ចេកចៀនពិសេស
ស្នាដៃល្អ ចេកចៀនពិសេស
ស្នាដៃល្អ ចេកចៀនពិសេស

ហាង៖ ស្នាដៃល្អ ចេកចៀនពិសេស
លេខទូរស័ព្ទ៖ 098 712 425 / 077 712 425
ទីតាំង៖ ផ្លូវម៉ៅសេទុង ជិតស្តុបទួតចិន
បើកលក់ម៉ោង ៧ព្រឹក ដល់ម៉ោង ៦ល្ងាច

វិដេអូ៖