និយាយពិតមែនណា Admin ស្គាល់កន្លែងលក់សាច់គោអាំងមួយកន្លែងទៀតហើយឆ្ងាញ់បស់គេមែននៅម្តុំវត្តមហាមន្រ្តី ជិះកាត់ម្តងៗ ឱ្យក្លិនមិនណយទេជាប់ច្រមុះ កូរ ពោះតែរហូត ដល់ពេលបានញុាំមានអីឆ្ងាញ់មែនតើស ។

Loading...
ហាង សាច់គោអាំងធម្មជាតិ
ហាង សាច់គោអាំងធម្មជាតិ
ហាង សាច់គោអាំងធម្មជាតិ
ហាង សាច់គោអាំងធម្មជាតិ

អ្នកដែលនៅម្តុំវត្តមហាមន្ត្រីប្រហែលស្គាល់ច្បាស់ហើយ ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលមិនស្គាល់អាចទៅរកបាននៅខាងកើតវត្តមហាមន្រ្តី ផ្លូវ280 ហាងឈ្មោះថា សាច់គោអាំងធម្មជាតិ
អត់ពិបាករកទេមានតែមួយកន្លែងគត់ ដាក់អាំងនៅនិងមុខហាងឱ្យក្លិនឈ្ងុយណាស់ សាច់គោអាំង កញ្ចូញមាន់អាំង កោះមាន់អាំង មានទាំងសាច់ក្រកទៀត ឃើញចឹងៗ គិតថាមិនញុាំកើតអត់?

ហាង សាច់គោអាំងធម្មជាតិ
ហាង សាច់គោអាំងធម្មជាតិ
ហាង សាច់គោអាំងធម្មជាតិ
ហាង សាច់គោអាំងធម្មជាតិ
ហាង សាច់គោអាំងធម្មជាតិ
ហាង សាច់គោអាំងធម្មជាតិ

មិនថាអ្នកដែលជាម៉ូយចាស់ឬថ្មីទេ ឆ្លៀតសាកតិចមើលថារសជាតិម៉េចដែរ សំខាន់គាត់អាំងប្រើធ្យូងធម្មជាតិ និងចង្រ្កានបឺតផ្សេង ចឹងមិនរំខានដល់ការញុាំទេតម្លៃក៏សមរម្យដែរ។

ហាង សាច់គោអាំងធម្មជាតិ
ហាង សាច់គោអាំងធម្មជាតិ
ហាង សាច់គោអាំងធម្មជាតិ
ហាង សាច់គោអាំងធម្មជាតិ


ហាង សាច់គោអាំងធម្មជាតិ
លេខទូរស័ព្ទ 012 65 56 16
ទីតាំង៖ ខាងកើតវត្តមហាមន្រ្តី ផ្លូវ ២៨០

វីដេអូ