ដើរផ្សារធំថ្មីញឹកញាប់តិចអត់ស្គាល់កន្លែងលក់ប្រហិតស្ងោរមួយកន្លែងនេះ! មួយថ្ងៃ៦០គីឡូមែនលំណា

Loading...
ប្រហិតស្ងោរផ្សាធំថ្មី
ប្រហិតស្ងោរផ្សាធំថ្មី
ប្រហិតស្ងោរផ្សាធំថ្មី
ប្រហិតស្ងោរផ្សាធំថ្មី

ពិតណាស់សម្រាប់អ្នកមមាញឹកជាមួយនិងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនតែងតែចូលផ្សារញឹកញាប់ហើយ តួយ៉ាងផ្សារធំថ្មីនេះAdminស្គាល់កន្លែងលក់ប្រហិតស្ងោរមួយកន្លែង បើអ្នកមិនទាន់ដែលសាកញុាំទេ អាចទៅរកញុាំបាន មានដូចជា៖គ្រឿងក្នុងជ្រូក និងគ្រឿងក្នុងគោ ក៏ដូចជាប្រហិតស្ងោរ មួយចង្កាក់តែ១៥០០៛ អាចទំនាក់ទំនងបាន 010 93 17 79

ប្រហិតស្ងោរផ្សាធំថ្មី
ប្រហិតស្ងោរផ្សាធំថ្មី
ប្រហិតស្ងោរផ្សាធំថ្មី
ប្រហិតស្ងោរផ្សាធំថ្មី
ប្រហិតស្ងោរផ្សាធំថ្មី
ប្រហិតស្ងោរផ្សាធំថ្មី


ប្រហិតស្ងោរផ្សារធំថ្មី
លេខទំនាក់ទំនង៖ 010 93 17 79
វីដេអូ