យើងធ្លាប់បានដឹងហើយថាផ្លែដូងគឺពេញនិយមខ្លាំងក្នុងការទទួលទាន ជាពិសេសដូងត្រូជាក់ ត្រូវបា៉ន់ក្នុងអាកាសធាតុក្តៅ ហើយបច្ចុប្បន្នមានដាក់លក់លើទីផ្សារនិងសឹងតែគ្រប់ទីកន្លែង។

Loading...
ដូងផ្សារធំថ្មី
ដូងផ្សារធំថ្មី
ដូងផ្សារធំថ្មី
ដូងផ្សារធំថ្មី

ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំកន្លែងលក់ដូងមួយនៅក្នុងផ្សារធំថ្មី គឺពេញនិយមខ្លាំង ដោយសារ តែកន្លែងគាត់មានលក់ដូងត្រជាក់ហើយថែមទាំងអាចញុាំបានទាំងសាច់ដូងខ្ចីៗ បានទៀតផង។ ដើរផ្សារហត់ចង់ញុាំរដូងត្រជាក់រសជាតិផ្អែម ញុាំទាំងសាច់ទាំងទឹកតោះផ្សារធំថ្មីយើងហ្នឹង លេខទូរស័ព្ទ 077 831 801

ដូងផ្សារធំថ្មី
ដូងផ្សារធំថ្មី
ដូងផ្សារធំថ្មី
ដូងផ្សារធំថ្មី

ដូងផ្សារធំថ្មី
លេខទំនាក់ទំនង៖ 077 831 801
វីដេអូ