ចង់ញុាំបញ្ចុកអត់? មកហាង នំបញ្ចុកផ្លូវ២០០៤ មានគ្រប់រសជាតិអ្វីក៏មានដែរ មកអស់ហើយ បញ្ចុកខួរក្តាម នំបញ្ចុកឆ្នាំងភ្លើង នំបញ្ចុក្បាលត្រី នំបញ្ចុកជើងជ្រូក នំបញ្ចុក ផាកឡូវ ម៉ាឆ្ងាញ់ ចាំតែអ្នកញុាំទេ តម្លៃវិញចាប់ពី 8,000រៀលឡើងទៅល្មមញុាំ

Loading...
ហាង នំបញ្ចុក
ហាង នំបញ្ចុក
ហាង នំបញ្ចុក
ហាង នំបញ្ចុក
ហាង នំបញ្ចុក
ហាង នំបញ្ចុក

ស្ថិតលើផ្លូវ2004 មុខសាលាអន្តរជាតិណ័រប្រិជ មានហាងមួយឈ្មោះថា នំបញ្ចុក គឺពិតជាមានច្រើនមុខណាស់ដូចឈ្មោះចឹង នំបញ្ចុកគ្រប់រសជាតិងាយស្រួលក្នុងការជ្រើសរើស សម្រាប់អ្នកនិយមទទួលទាននៅប្រភេទទឹកសម្លនំបញ្ចុកនោះត្រូវម៉ាច់តែម្តងញុាំមិនចេះធុញទេ។

ហាង នំបញ្ចុក
ហាង នំបញ្ចុក
ហាង នំបញ្ចុក
ហាង នំបញ្ចុក
ហាង នំបញ្ចុក
ហាង នំបញ្ចុក

មោះគ្នាយើងអ្នកណាខ្លះមិនទាន់បានសាករសជាតិនំបញ្ចុក ចំណូលចិត្តញុាំរសជាតិអីក៏បានដែរ ហាង នំបញ្ចុកមានម៉ាកំផ្លេតែម្តង ក្រៅពីនំបញ្ចុក ក្នុងហាងក៏មាននៅភេសជ្ជៈ កាហ្វេ ជាច្រើនទៀតផងដែរ ចឹងទៅណាឆ្ងាយទៀត។

ហាង នំបញ្ចុក
ហាង នំបញ្ចុក
ហាង នំបញ្ចុក
ហាង នំបញ្ចុក
ហាង នំបញ្ចុក
ហាង នំបញ្ចុក

ហាង នំបញ្ចុក
ទីតាំង៖ ផ្លូវ2004 ទល់មុខសាលាអន្តរជាតិណ័រប្រិជ
លេខទូរស័ព្ទ៖ 010 609 809 / 093 891 816

វីដេអូ