ស្មានលេងៗមើល៍ នំប័ុងសាច់លក់មួយថ្ងៃអស់៤០០ដើម សាច់អស់៦០គីឡូ សឹងតែមិនបាច់ប្រាប់ថាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ក៏អាចដឹងដែរ ហាង សុវណ្ណ នំប័ុងសាច់ផ្សារអូឡាំពិកលក់ ១៥ឆ្នាំជាងហើយ

Loading...
ហាង  សុវណ្ណ នំប័ុងសាច់ផ្សារអូឡាំពិក
ហាង សុវណ្ណ នំប័ុងសាច់ផ្សារអូឡាំពិក
ហាង សុវណ្ណ នំប័ុងសាច់ផ្សារអូឡាំពិក
ហាង សុវណ្ណ នំប័ុងសាច់ផ្សារអូឡាំពិក
ហាង សុវណ្ណ នំប័ុងសាច់ផ្សារអូឡាំពិក
ហាង សុវណ្ណ នំប័ុងសាច់ផ្សារអូឡាំពិក

ជាង១៥ឆ្នាំមកនេះ ហាង សុវណ្ណ នំប័ុងសាច់ផ្សារអូឡាំពិក បានបើកដំណើរការលក់ នំប័ុងដាក់សាច់ ដែលជាអាហារសម្រន់មួយប្រភេទស្រួលញ៉ាំ ស្រួលខ្ចប់តាមខ្លួន ហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់ថែមទៀតផង ហើយក្នុងមួយគាត់អាចលក់រហូតដល់៤០០ដើម រីឯសាច់វិញអស់៦០គីឡូឯណោះ សម្រាប់សាច់​ និងប៉ាតេសុទ្ធតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ នំប័ុងក្តៅស្រួយ រួមជាមួយជ្រក់កាន់តែឆ្ងាញ់ថែមទៀត ។

ហាង សុវណ្ណ នំប័ុងសាច់ផ្សារអូឡាំពិក
ហាង សុវណ្ណ នំប័ុងសាច់ផ្សារអូឡាំពិក
ហាង សុវណ្ណ នំប័ុងសាច់ផ្សារអូឡាំពិក
ហាង សុវណ្ណ នំប័ុងសាច់ផ្សារអូឡាំពិក
ហាង សុវណ្ណ នំប័ុងសាច់ផ្សារអូឡាំពិក
ហាង សុវណ្ណ នំប័ុងសាច់ផ្សារអូឡាំពិក

ហាង សុវណ្ណ នំប័ុងសាច់ផ្សារអូឡាំពិក មានទីតាំងនៅផ្លូវ318 កែង199 បើកលក់ដំណើរការ ពីវេន ទាំងពេលព្រឹក និងទាំងពេលល្ងាច ហើយសម្រាប់តម្លៃវិញគឺ​ ១ដើម ៥ពាន់រៀល ទី៦ពាន់រៀលប៉ុណ្ណោះ ងាយស្រួលសម្រាប់លោកអ្នកចង់ញ៉ាំនៅកន្លែងក៏បាន ចង់វេចខ្ចប់យកទៅញ៉ាំដែរ។

ហាង សុវណ្ណ នំប័ុងសាច់ផ្សារអូឡាំពិក
ហាង សុវណ្ណ នំប័ុងសាច់ផ្សារអូឡាំពិក
ហាង សុវណ្ណ នំប័ុងសាច់ផ្សារអូឡាំពិក
ហាង សុវណ្ណ នំប័ុងសាច់ផ្សារអូឡាំពិក

ហាង សុវណ្ណ នំប័ុងសាច់ផ្សារអូឡាំពិក
ទីតាំង៖ នៅផ្លូវ318 កែង199
លេខទូរស័ព្ទ៖​ 092 38 21 24 / 096 75 49 303

វីដេអូ៖