ក្រុមហ៊ុន Google ដាក់បង្ហាញផលិតផលថ្មីៗដ៏ធំ ប្រចាំឆ្នាំមួយ ហើយនៅឆ្នាំនេះ នឹងរឹតតែពិសេសជាងរាល់ដង។ ដោយ Google បានបង្ហាញទូរស័ព្ទកំពូលទាំងពីរម៉ូដែល គឺ Pixel និង Pixel XL បានបង្ហាញវត្តមានជាផ្លូវការ ដោយមានលក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសៗដូចព័ត៌មានលេចធ្លាយបានចេញផ្សាយកន្លងមកដែរ។

pixel pixel pixel

ហើយអ្វីដែលជាចំណុចពិសេស ខុសពីទម្លាប់របស់ Google នោះ គឺខ្លួនលែងសហការ ជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិត ទូរស័ព្ទដទៃទៀតហើយ ដោយ Google ផលិតខ្លួនឯងតែម្តង ដែលជាហេតុធ្វើអោយក្រុមហ៊ុន លុបស្លាកសញ្ញា Nexus ចេញ ហើយជំនួសមកវិញនូវ Pixel របស់ខ្លួនវិញ។

pixel pixel

មើលលក្ខណៈសម្បត្តិ Pixel និង Pixel XL

pixel

 

https://www.youtube.com/watch?v=6pxIcH_0MH0