សំរាប់មិត្តដែលនិយមចូលចិត្ត នឹងស្តាប់បទ Original Song។ ពេលនេះ លោក Rawyer Accord បានចេញនៅ Teaser បទ Original របស់ខ្លួន ដែលមានចំណងជើងថា “សុំត្រឹមក្បែរអូន”។ ហើយចំពោះ Teaser បទនេះ ក៏កំពុងតែ ទទួលបានការគ្រាំទ្រ ពីសំណាក់ មិត្តយុវវ័យ ផងដែរ។ ចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលបានបង្ហោះនៅ Teaser បទនេះមក គឺមានអ្នកចូលទៅស្តាប់រហូតដល់ទៅជាង 4ម៉ឺន។ គ្រាន់តែចេញ Teaser មានការចាប់អារម្មណ៏ប៉ុណ្ណឹងទៅ ហើយ ចុះបើចេញ Full Audio វិញតែទទួលបានការគ្រាំទ្រ យ៉ាងណាទៅ? បើចង់ដឹងថា Teaser បទ “សុំត្រឹមក្បែរអូន” ពិរោះយ៉ាងណានោះ។ អាចស្តាប់នៅខាងក្រោមបាន៖

Rawyer Accord
Rawyer Accord