តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីប្រើ ចង្កឹះ ឬ ខ្មៅដៃ អោយកាន់តែមានប្រយោជន៏ដើម្បីបង្កើតភាពងាយស្រួល និងលេងស្ទីលម៉ូដសក់ដែលរាយប៉ាយ សម្រាប់សក់ វែង ខ្លី ឬមធ្យមរបស់លោកអ្នកបានអោយកាន់តែមានភាពទាក់ទាញតាមវិធីងាយៗ ដូចខាងក្រោម។

Hairstyle with Pencil
Hairstyle with Pencil
Hairstyle with Pencil
Hairstyle with Pencil
Hairstyle with Pencil
Hairstyle with Pencil

តោះ! រៀនធ្វើទាំងអស់គ្នាស្រីៗគ្នាយើង…