លោកអ្នកប្រាកដជាស្គាល់លោក Lee Min Ho ដែលជាតួឯងក្នុងរឿង “F4” នឹង Jeon Ji Hyun ដែលជាតួស្រី ក្នុងរឿង “សង្សារខ្ញុំជាមនុស្សភពផ្កាយ”។ អ្នកទាំង 2 បានចូលរួមសម្តែងរួមគ្នាក្នុងរឿង ថ្មី មួយដែលមានចំណង ជើងថា “Legend of the Blue Sea”។ គ្រាន់តែរឿងនេះ ចាប់ផ្តើមចេញភ្លាម គឺទទួលបានការគ្រាំទ្រយ៉ាងខ្លាំង ពីសំណាក់មិត្តយុវវ័យ។ ក្នុងនោះដែលមានវគ្គមួយដែលតួប្រុស បីតួស្រីជិះជណ្តើរយន្ត។ ដោយគាត់តែបង្ហោះ ត្រឹមតែ 20ម៉ោង ប៉ុណ្ណោះ មានអ្នកមើលរហូតដល់ទៅ 3លាន នាក់។

et14737246_ori maxresdefault minho-jihyun the-legend-of-the-blue-sea-legend-of-the-blue-sea-pureun-badaeui-jeonseol-aitpdka7