គ្រាន់តែឃើញឈ្មោះហាង ផ្ទះអ្នកបាត់ដំបង ក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាស្មានដឹងថាហាងនេះលក់អីដែរមែនអត់? ប្រាកដណាស់ថាសុទ្ធសឹងជាម្ហូបអាហារអ្នកស្រុកបាត់ដំបង។

ម្ហូបផ្ទះអ្នកបាត់ដំបង
ម្ហូបផ្ទះអ្នកបាត់ដំបង
ម្ហូបផ្ទះអ្នកបាត់ដំបង
ម្ហូបផ្ទះអ្នកបាត់ដំបង
ម្ហូបផ្ទះអ្នកបាត់ដំបងម្ហូបផ្ទះអ្នកបាត់ដំបង
ម្ហូបផ្ទះអ្នកបាត់ដំបង

តែអ្វីដែលមិនទាន់ដឹងច្បាស់នោះគឺ មុខម្ហូបឆ្ងាញ់ៗ ប្រចាំហាងនេះមានអ្វីខ្លះ ហើយចេញមុខម្ហូបអ្វីទៀតហើយ មិនថ្វីទេ យើងនឹងបង្ហាញប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនលាក់លាមទេមានដូចជា ត្រីដុតអំបិលម្ទេស មាន់ដុតបាត់ដំបង បុកមាន់ តែសំរាប់ម្ហូបផ្សេងទៀតក៏មិនអន់ដែរ សុទ្ធឆ្ងាញ់ៗ អាចបំពេញចិត្តអ្នកបានគ្រប់មុខតែម្តង។

ម្ហូបផ្ទះអ្នកបាត់ដំបង
ម្ហូបផ្ទះអ្នកបាត់ដំបង
ម្ហូបផ្ទះអ្នកបាត់ដំបង
ម្ហូបផ្ទះអ្នកបាត់ដំបង
ម្ហូបផ្ទះអ្នកបាត់ដំបង
ម្ហូបផ្ទះអ្នកបាត់ដំបង
ម្ហូបផ្ទះអ្នកបាត់ដំបង
ម្ហូបផ្ទះអ្នកបាត់ដំបង
ម្ហូបផ្ទះអ្នកបាត់ដំបង
ម្ហូបផ្ទះអ្នកបាត់ដំបង
ម្ហូបផ្ទះអ្នកបាត់ដំបង
ម្ហូបផ្ទះអ្នកបាត់ដំបង
ម្ហូបផ្ទះអ្នកបាត់ដំបង
ម្ហូបផ្ទះអ្នកបាត់ដំបង

តោះ ទៅពិសាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណា៎ បានពិសារឆ្ងាញ់ហើយថែមទាំងទទួលបានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធថែមទៀតផង។

ម្ហូបផ្ទះអ្នកបាត់ដំបង
ម្ហូបផ្ទះអ្នកបាត់ដំបង
ម្ហូបផ្ទះអ្នកបាត់ដំបង
ម្ហូបផ្ទះអ្នកបាត់ដំបង

ហាង ផ្ទះអ្នកបាត់ដំបង សាខាទួលគោក
Tel: 096 499 58 98 | 012 542 562
ទីតាំង៖ ផ្លូវលេខ ៥៤៨, សង្កាត់បឹងកក់១, ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ (ម្តុំផ្លូវខាងក្រោយសាលាបឋមសិក្សាទួលគោក)

វីដេអូ