រូបភាពខ្លះៗ បង្ហាញថាការរៀបចំសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីរួចរាល់

សង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មី

សង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មី នឹងឈានចូលមកដល់រំលងយប់នេះនៅ ម៉ោង៣ៈ១២នាទី ហើយខាងក្រោមនេះជារូបភាពខ្លះៗ ដែលបង្ហាញថា ការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តបានរួចរាល់ជាស្រេចសំរាប់ទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មី…

ក្លោងទ្វារចូលសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មី
ក្លោងទ្វារចូលសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មី
គោមយក្ស
គោមយក្ស
រានទទួលទេវតា
រានទទួលទេវតា
រានទទួលទេវតា
រានទទួលទេវតា

អុកចត្រង្គ
អុកចត្រង្គ
អុកចត្រង្គ
អុកចត្រង្គ
អុកចត្រង្គ
អុកចត្រង្គ
ភ្នំខ្សាច់
ភ្នំខ្សាច់
ភ្នំខ្សាច់
ភ្នំខ្សាច់
ភ្នំខ្សាច់
ភ្នំខ្សាច់

ពិធីបួងសួងសុំសេចក្តីសុខ
ពិធីបួងសួងសុំសេចក្តីសុខ
ពិធីបួងសួងសុំសេចក្តីសុខ
ពិធីបួងសួងសុំសេចក្តីសុខ

សូត្របទពង្សាវតាខ្មែរ
សូត្របទពង្សាវតាខ្មែរ