ទេសភាពក្រុងអង្គរនាពេលរាត្រី ពិតជាស្រស់ស្អាត

សង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មី

សង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មី នឹងឈានចូលមកដល់រំលងយប់នេះនៅ ម៉ោង៣ៈ១២នាទី ហើយខាងក្រោមនេះជារូបភាពខ្លះៗ ដែលបង្ហាញថា ការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តបានរួចរាល់ជាស្រេចសំរាប់ទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មី…

ទេសភាពពេលរាត្រី
ទេសភាពពេលរាត្រី
ទេសភាពពេលរាត្រី
ទេសភាពពេលរាត្រី
ទេសភាពពេលរាត្រី
ទេសភាពពេលរាត្រី
ទេសភាពពេលរាត្រី
ទេសភាពពេលរាត្រី
ទេសភាពពេលរាត្រី
ទេសភាពពេលរាត្រី
ទេសភាពពេលរាត្រី
ទេសភាពពេលរាត្រី
ទេសភាពពេលរាត្រី
ទេសភាពពេលរាត្រី
ទេសភាពពេលរាត្រី
ទេសភាពពេលរាត្រី
ទេសភាពពេលរាត្រី
ទេសភាពពេលរាត្រី
ទេសភាពពេលរាត្រី
ទេសភាពពេលរាត្រី
ទេសភាពពេលរាត្រី
ទេសភាពពេលរាត្រី

វីដេអូមើលពីលើអាកាស