សម្រាប់មិត្តយុវវ័យ ដែលនិយមទស្សនារឿង Hero ប្រាកដជាធ្លាប់មើលនៅរឿង “Spiderman” រួចមក ហើយ។ កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះ រឿង Spiderman វគ្គថ្មីក៏ត្រូវបានចេញ Trailer របស់ខ្លួន។ បើចង់ដឹង ថា Trailer រឿង “Spiderman” វគ្គថ្មីនេះ​ មានអ្វីពិសេស ជាងវគ្គមុនៗ អាចមើល Trailer ខាងក្រោម នេះបាន។