ឃើញគ្រឿងសមុទ្រ អាំង ចំហ៊ុយ ស្រស់ៗភ្លាមៗធំៗ ចឹងមិនដឹងដាក់ឈ្មោះថាម៉េចយើងក៏សម្រេចដាក់ឈ្មោះលេងៗថា “គ្រឿងសមុទ្រទឹកកកយក្ស” ឈ្មោះនេះយើងចង់សំដៅថាគ្រឿងសមុទ្រស្រស់ៗ យកមកដោយផ្ទាល់ពីទីរួមខេត្តព្រះសីហនុ មកចំហ៊ុយភ្លាមៗ ថ្មីៗតែម្តងហើយសុទ្ធតែធំទៀត។

គ្រឿងសមុទ្រទឹកកកយក្ស
គ្រឿងសមុទ្រទឹកកកយក្ស
គ្រឿងសមុទ្រទឹកកកយក្ស
គ្រឿងសមុទ្រទឹកកកយក្ស
គ្រឿងសមុទ្រទឹកកកយក្ស
គ្រឿងសមុទ្រទឹកកកយក្ស
គ្រឿងសមុទ្រទឹកកកយក្ស
គ្រឿងសមុទ្រទឹកកកយក្ស
គ្រឿងសមុទ្រទឹកកកយក្ស
គ្រឿងសមុទ្រទឹកកកយក្ស
គ្រឿងសមុទ្រទឹកកកយក្ស
គ្រឿងសមុទ្រទឹកកកយក្ស

ចុះបើជាគំនិតរបស់អ្នកវិញ តើគួរដាក់ឈ្មោះយ៉ាងណា បើឃើញម្ហូបចឹងវិញនោះ? យើងចាំទទួលការដាក់ឈ្មោះរបស់អ្នកណា! ហើយបើនិយាយពីរសជាតិ ជាក់ស្តែងគ្រឿងសមុទ្រធំៗ ត្រូវបានដាក់អាំង និងចំហ៊ុយជាពិសេសភ្លាមៗ នៅពីមុខកាម៉េរាអ្នកថតមិនញ៉ាំទៀតអី! គាត់ថារសជាតិញ៉ាំទៅមានអារម្មណ៍ថាធម្មជាតិៗ ធម្មតាៗ តែឈ្ងុយពេញមាត់តែម្តង។

គ្រឿងសមុទ្រទឹកកកយក្ស
គ្រឿងសមុទ្រទឹកកកយក្ស
គ្រឿងសមុទ្រទឹកកកយក្ស
គ្រឿងសមុទ្រទឹកកកយក្ស
គ្រឿងសមុទ្រទឹកកកយក្ស
គ្រឿងសមុទ្រទឹកកកយក្ស
គ្រឿងសមុទ្រទឹកកកយក្សគ្រឿងសមុទ្រទឹកកកយក្ស
គ្រឿងសមុទ្រទឹកកកយក្ស
គ្រឿងសមុទ្រទឹកកកយក្ស
គ្រឿងសមុទ្រទឹកកកយក្ស
គ្រឿងសមុទ្រទឹកកកយក្ស
គ្រឿងសមុទ្រទឹកកកយក្ស
គ្រឿងសមុទ្រទឹកកកយក្ស
គ្រឿងសមុទ្រទឹកកកយក្ស

តែកុំភ្លេចប្រាប់អ្នកអាំងណាថាអាំងម៉ាឆ្ងាញ់ កុំអោយស្ទើរឆ្អិនស្ទើរឆៅ ព្រោះអី បើពេលដាច់ខ្លាំងចឹងអ្នកអាំងប្រាកដណាស់ថា គ្រប់គ្រងរសជាតិមិនបាន១០០%ទេ ចឹងកុំខឹងពួកគាត់អី! ហើយមួយទៀតនោះគឺថា ដើម្បីទទួលបានរសជាតិឆ្ងាញ់បានពេញលេញនៃរសជាតិគ្រឿងសមុទ្រនេះ គឺថា ទឹកជ្រលក់២ពីរប្រចាំហាង មីទាញតុងយ៉ាំ ហើយគឺមានពណ៌បៃតង និងក្រហម ធានាថាឆ្ងាញ់។

គ្រឿងសមុទ្រទឹកកកយក្ស
គ្រឿងសមុទ្រទឹកកកយក្ស
គ្រឿងសមុទ្រទឹកកកយក្ស
គ្រឿងសមុទ្រទឹកកកយក្ស
គ្រឿងសមុទ្រទឹកកកយក្ស
គ្រឿងសមុទ្រទឹកកកយក្ស
គ្រឿងសមុទ្រទឹកកកយក្ស
គ្រឿងសមុទ្រទឹកកកយក្ស
គ្រឿងសមុទ្រទឹកកកយក្ស
គ្រឿងសមុទ្រទឹកកកយក្ស
គ្រឿងសមុទ្រទឹកកកយក្ស
គ្រឿងសមុទ្រទឹកកកយក្ស
គ្រឿងសមុទ្រទឹកកកយក្ស
គ្រឿងសមុទ្រទឹកកកយក្ស
គ្រឿងសមុទ្រទឹកកកយក្ស
គ្រឿងសមុទ្រទឹកកកយក្ស

ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ទូរស័ព្ទ៖ 061 31 66 83 | 098 31 66 83
ទីតាំង៖ នៅលើផ្លូវ ១២២ សន្ធរម៉ុក ប្លុកខាងក្រោយ Tous Les Jours កម្ពុជាក្រោម

វីដេអូ