កាលពី​ប៉ុណ្ណា​ម៉ោង​មុន​នេះ Channel របស់​តុក្កតា Larva បាន​ចេញ​វី​ដេ​អូ​សំនួរ​មួយ សំរាប់​សួរ​ដល់​មិត្ត ដែល​ចូល​ចិត្ត​តាម​ដាន​រឿង​របស់​ខ្លួន​។ បើសិនជា​មិត្ត​ទាំងអស់​ជា ​Fans​ របស់​តុក្កតា ​Larva មែន មោះ! សាកល្បង​ឆ្លើយ នៅ​សំនួ​រទាំង​អស់នោះ​ទៅ​មើល​៖

អត្តបទ៖ Mr. Ravy Jack