តើមានអ្វីកើតឡើងបើសិនជាទូរស័ព្ទ iPhone 6S បានជួបមេដែកបិសាចមួយនេះ? ហើយមានអ្នកទស្សនាភាគ ច្រើនគឺកំពុងតែមិនសុខចិត្ត និងមិនយល់ពីអត្ថន័យសំរាប់វីដេអូមួយនេះទេ តើវាគ្រាន់តែជាវីដេអូកំប្លែងទេមែនអត់? 
iphone_6s_review_21
iPhone 6s Test with Monster
ម៉ោះ ចាំកាល់ទៀត ចង់ដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងខ្លះ?

ប្រភពពី YouTube Channel TechRax