មានអ្វីថ្មីទៀតហើយនៅកោះពេជ្រ? នោះគឺជាស៊ុបកូនកាត់ JimJum Bangkok​ រសជាតិប្លែក ដែលជាការផ្សំបញ្ចូលគ្នាបង្កើតបានរសជាតិស៊ុបមួយឆ្នាំពោលពេញដោយរសជាតិមិនងាយបំភ្លេចបាន។

Loading...
ហាង មីស៊ុបកូនកាត់
ហាង មីស៊ុបកូនកាត់
ហាង មីស៊ុបកូនកាត់
ហាង មីស៊ុបកូនកាត់

សមាជិកថ្មីនៅលើទឹកដីកោះពេជ្រនេះជាហាងស៊ុបកូនកាត់ JimJum Bangkok ដែលមានបម្រើជូននូវមីស៊ុបរសជាតិប្លែក ហើយមានតម្លៃត្រឹមតែ ១២៨០០៛ តែប៉ុណ្ណោះ ដោយរួមបញ្ចូលជាមួយភេសជ្ចៈមួយមុខ។ នៅទីនេះ លោកអ្នកអាចរកបានមីស៊ុបរសជាតិប្លែកៗជាច្រើនដូចជា៖ JimJum កូនកាត់, ស៊ុបខ្យង, បាយឆាបង្គារ, ឈុតចាន់បូរី, ឈុតហួរហ៊ីន, ឈុតបាងកក, JimJim តុងយ៉ាំ, និងអាហារជាច្រើនមុខទៀត។

ហាង មីស៊ុបកូនកាត់
ហាង មីស៊ុបកូនកាត់
ហាង មីស៊ុបកូនកាត់
ហាង មីស៊ុបកូនកាត់
ហាង មីស៊ុបកូនកាត់
ហាង មីស៊ុបកូនកាត់

តោះ! ទៅសាកនឹងគេមើល៍ មីស៊ុបកូនកាត់រសជាតិថ្មីនេះ យ៉ាងម៉េចដែរ មានទៅពិបាករកអីនៅកោះពេជ្រ ក្បែរស្ពាននាគច្រកចេញទល់មុខកាកាស៊ូគីស៊ុបនេះហ្នឹង។

ហាង មីស៊ុបកូនកាត់
ហាង មីស៊ុបកូនកាត់
ហាង មីស៊ុបកូនកាត់
ហាង មីស៊ុបកូនកាត់
ហាង មីស៊ុបកូនកាត់
ហាង មីស៊ុបកូនកាត់

ហាង មីស៊ុបកូនកាត់
លេខទូរស័ព្ទ៖ 011 522288
ទីតាំង៖ កោះពេជ្រ ក្បែរស្ពាននាគច្រកចេញទល់មុខកាកាស៊ូគីស៊ុប

វីដេអូ៖