តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធ្វើអោយ ក្រដាសកាតុង មួយសន្លឹកអាចក្លាយជាប្រអប់កាដូបាន ? ការបង្ហាញដ៏សាមញ្ញនេះមានភាពងាយស្រួលណាស់ ហើយអាចក្លាយជាប្រអប់អំណោយមួយដែលស្រស់ស្អាត​និងអាចផ្ទុករបស់របរ ខ្លះៗ បានថែមទៀតផង ។ សាកល្បងប្រើក្រដាសពណ៌ផ្សេងៗគ្នា និង ពិសោធន៍ធ្វើទំហំខុសៗគ្នាមើល ។

Gift Box
Gift Box

Gift Box

ប្រភពពី YouTube Channel DaveHax