នៅ​លើ​ពិភពលោក​មើលទៅ​ហាក់​មាន​សភាព​ស្ងប់ស្ងាត់ ប៉ុន្តែ​វា​ផ្ទុយ​ស្រលះ​នូវ​អ្វី​ដែល​បានឃើញ មាន​ប្រទេស​មហាអំណាច​ជា​ច្រើន​បាន​ចំណាយ​ថវិការ​ជា​ច្រើន​ដើម្បី​ពង្រឹង ខាង​វិស័យ​យោធា​របស់ ដូច​ជា​ការ​ស្រាវជ្រាវ​បច្ចេកវិទ្យា​ផលិត​ស​ពា​វុ​ធ​ឲ្យ​កាន់​ខ្លាំង និង​ទំនើប​ជាង​មុន ។ ជាក់ស្តែង MISSILES ចំនួន​10 ដែល​ប្រទេស​មហាអំណាច​ផលិត​ឡើង​ដើម្បី​ពង្រឹង​វិស័យ​យោធា​របស់​ពួ​គ​គេ តោះ​! ទស្សនា MISSILES ទាំង 10 នោះ​ជាមួយ​គ្នា​…

10. RGM-84 Harpoon Block II (សហរដ្ឋអាមេរិក)

RGM-84 Harpoon Block II

-ទំងន់ 220 គីឡូក្រាម
-បាញ់បានចំងាយ 130 គីឡូម៉ែត្រ
-លឿន 860 គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង

9. RBS-15 Mk. III (ប្រទេសស្វីស)

RBS-15 Mk. III

-ទំងន់ 200 គីឡូក្រាម
-បាញ់បានចំងាយ 250 គីឡូម៉ែត្រ
-លឿន 1100 គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង

8. SOM (ប្រទេសទួគី)

Som

-ទំងន់ 230 គីឡូក្រាម
-បាញ់បានចំងាយ 250 គីឡូម៉ែត្រ
-លឿន 1150 គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង

7. NAVAL STRIKE MISSILE (NSM) (ប្រទេសន័រវេស)

NAVAL STRIKE MISSILE

-ទំងន់ 125 គីឡូក្រាម
-បាញ់បានចំងាយ 290 គីឡូម៉ែត្រ
-លឿន 1180 គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង

6. BGM-109 TOMAHAWK (Bolck IV) (សហរដ្ឋអាមេរិក)

BGM-109 TOMAHAWK (Bolck IV)

-ទំងន់ 450 គីឡូក្រាម
-បាញ់បានចំងាយ 1600 គីឡូម៉ែត្រ
-លឿន 900 គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង

5. STORM SHADOW / SCALP EG (ប្រទេសបារាំង អ៊ីតាលី ចក្រភពអង់គ្លេស)

STORM SHADOW SCALP

-ទំងន់ 450 គីឡូក្រាម
-បាញ់បានចំងាយ 580 គីឡូម៉ែត្រ
-លឿន 1000 គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង

4. P-800 ONIKS (ប្រទេសរស្ស៊ី)

P-800 ONIKS

-ទំងន់ 250 គីឡូក្រាម
-បាញ់បានចំងាយ 600 គីឡូម៉ែត្រ
-លឿន 3000 គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង

3. 3M-54 KALIBR  (ប្រទេសរុស្ស៊ី)

3M-54 KALIBR

-ទំងន់ 500 គីឡូក្រាម
-បាញ់បានចំងាយ 670 គីឡូម៉ែត្រ
-លឿន 3400 គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង

2. YJ-18 (ប្រទេសចិន)

YJ-18

-ទំងន់ 300 គីឡូក្រាម
-បាញ់បានចំងាយ 600 គីឡូម៉ែត្រ
-លឿន 3500 គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង

1. BRAHMOS (ប្រទេសឥណ្ឌា-រុស្ស៊ី)

BRAHMOS

-ទំងន់ 300 គីឡូក្រាម
-បាញ់បានចំងាយ 500 គីឡូម៉ែត្រ
-លឿន 3700 គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង