បច្ចុប្បន្ន​បច្ចេកវិទ្យា​កាន់តែ​រីក​ចម្រើន រីឯ​គ្រឿង​ប្រើប្រាស់​ក៏​កាន់តែ​ទំនើប និង​ងាយស្រួល​ប្រើ​ដែរ ជាក់ស្តែង​ឥឡូវ​មាន ក្តារ​ចុច​ពិសេស ដែល​មិន​ធ្លាប់​មាន​។ ក្តារ​ចុច​ពិសេស ដែល​អាច​ប្រើប្រាស់​ទាំង Windows OS និង Mac OS វា​អាច​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​ឲ្យ​យើង​ដឹង​នៅ​លើ ក្តារ​ចុច ដូច​ពី​ទំហំ​ទេ​របស់​រ៉េម ដើរ​ការ​របស់ CUP  Network លើស​ពី​នេះ​ទៅ​ទៀត​អាច​បង្ហាញ Tool កម្មវិធី ឌី​ហ្សា​ញ Game និង​អាច ដូរ​ពណ៌ ក៏​ដូច​ជា​រូបភាព​ក្នុង Key និ​មួយ​ៗ បាន​តាម​ចិត្ត​ដែល​យើង​ដូរ និង​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​ផ្សេង​ៗ​ជា​ច្រើន​ទៀត​។ 

keyboardkeyboard keyboard