តារាចម្រៀង តារា​សម្តែង​ល្បី​ៗ​ជុំ​ពិភពលោក មាន​តម្លៃ​ខ្លួន​ខ្ពស់ មានទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ស្តុកស្តម្ភ ហើយ​និង​សម្ភារ​ទំនើប​ជា​ច្រើន ហើយ​ក្នុង​នោះ​មាន​តារាចម្រៀង តារា​សម្តែង​ស្រី​ល្បី​ៗ ចំនួន​១០​រូប ដែល​មានទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ច្រើន​ជាងគេ​។ តើ​តារាចម្រៀង តារា​សម្តែង​ស្រី​ល្បី​ៗ​រូប​ណាខ្លះ ដែល​មានទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ច្រើន? តោះ​! ទស្សនា​ទាំងអស់​គ្នា​…

10. Dakota Fanning កើតនៅថ្ងៃទី 23​ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ1994 (អាយុ22ឆ្នាំ) កើតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិច ជាតារាសម្តែង និងជាតារាម៉ូដែល មានទ្រព្យសម្បត្តិ 16 លានដុល្លារ

10-Dakota Fanning

9. Kate Upton កើតនៅថ្ងៃទី 10​ ខែមិថុនា ឆ្នាំ1992 (អាយុ24ឆ្នាំ) កើតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិច ជាតារាសម្តែង និងជាតារាម៉ូដែល មានទ្រព្យសម្បត្តិ 20 លានដុល្លារ

9-Kate Upton

8. Demi Lovato កើតនៅថ្ងៃទី 2០​ ខែសីហា ឆ្នាំ1992 (អាយុ23ឆ្នាំ) កើតក្នុងអាមេរិចឡាទីន ជាតារាចម្រៀង អ្នកនិពន្ធបទចម្រៀង តារាសម្ដែង និងតារាម៉ូដែល មានទ្រព្យសម្បត្តិ 30 លានដុល្លារ

10-Dakota Fanning

7. Selena Gomez​ កើតនៅថ្ងៃទី 22​ ខែកក្កដា ឆ្នាំ1992 (អាយុ22ឆ្នាំ) កើតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិច ជាតារាសម្តែង និងជាតារាចម្រៀង មានទ្រព្យសម្បត្តិ 45 លានដុល្លារ

7-Selena Gomez​

6. Emma Watson កើតនៅថ្ងៃទី 15​ ខែមេសា ឆ្នាំ1990 (អាយុ26ឆ្នាំ) កើតក្នុងប្រទេសបារាំង​ ជាតារាសម្តែង ជាតារាម៉ូដែល មានទ្រព្យសម្បត្តិ 70 លានដុល្លារ

6-Emma Watson

5. Kristen Stewart កើតនៅថ្ងៃទី 09​ ខែមេសា ឆ្នាំ1990 (អាយុ26ឆ្នាំ) កើតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិច ជាតារាសម្តែង មានទ្រព្យសម្បត្តិ 70 លានដុល្លារ

5-Kristen Stewart

4. Jennifer Lawrence កើតនៅថ្ងៃទី 15​ ខែសីហា ឆ្នាំ1990 (អាយុ25ឆ្នាំ) កើតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិច ជាតារាសម្តែង មានទ្រព្យសម្បត្តិ 75 លានដុល្លារ

Vanity Fair

3. Rihanna កើតនៅថ្ងៃទី 20​ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ1988 (អាយុ28ឆ្នាំ) កើតក្នុង​ បារបាដូស(ជាកោះមួយនៅរដ្ឋ Antilles, អាមេរិក) ជាតារាចម្រៀង អ្នកនិពន្ធបទចម្រៀង មានទ្រព្យសម្បត្តិ 160 លានដុល្លារ

3-Rihanna(2)

2. Miley Cyrus​ កើតនៅថ្ងៃទី 23​ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ1992 (អាយុ22ឆ្នាំ) ជាតារាចម្រៀង អ្នកនិពន្ធបទចម្រៀង ជាតារាសម្តែង មានទ្រព្យសម្បត្តិ 200 លានដុល្លារ

2-miley-cyrus759

1. Taylor Swift  កើតនៅថ្ងៃទី 13​ ខែធ្នូ ឆ្នាំ1989 (អាយុ26ឆ្នាំ) កើតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិច  ជាតារាចម្រៀង អ្នកនិពន្ធបទចម្រៀង មានទ្រព្យសម្បត្តិ 250 លានដុល្លារ

1-Taylor Swift