មិនថាអ្នកនៅម្តុំសន្ធរម៉ុក ជិតកាត់សន្ធរម៉ុក ឬទៅរកអីញ៊ាំនៅម្តុំហ្នឹងនោះទេ មករកហាង ម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ បុកល្ហុង និងសង្វាក់បាត់ដំបង អត់ខ្វះអីញ៊ាំឡើយ ដឹងតែអ៉េមហ្មង។

ហាង ម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ និងបុកល្ហុង&សង្វាក់បាត់ដំបង
ហាង ម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ និងបុកល្ហុង&សង្វាក់បាត់ដំបង
ហាង ម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ និងបុកល្ហុង&សង្វាក់បាត់ដំបង

គ្រប់ពេលដែលបបួលមិត្តភក្តិទៅញ៊ាំអីម្តងៗ ពិបាកត្រង់ចំណងចំណូលចិត្តខុសគ្នានិងតែម្តង ពេលខ្លះម្នាក់ឃ្លានស៊ុប ម្នាក់ឃ្លានបុកល្ហុង ចឹងពេលទៅទាល់តែរកកន្លែងដែលមានម្ហូបសម្បូរបែប ងាយស្រួលជ្រើសរើស កុំអោយពិបាក ដូចនេះ មករកហាង ម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ បុកល្ហុង និងសង្វាក់បាត់ដំបង មានលក់គ្រប់មុខ មានស៊ុបម៉ូយ៉ាង សង្វាក់ និងបុកល្ហុងច្រើនជម្រើស មានទាំងស្លាបមាន់ គ្រឿងសមុទ្រអាំងស្រស់ៗ ជាច្រើនមុខទៀត ផ្តល់ជម្រើសច្រើនជូនអ្នកពិសា មិនអោយខកបំណងទេ ហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែក។

ហាង ម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ និងបុកល្ហុង&សង្វាក់បាត់ដំបង
ហាង ម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ និងបុកល្ហុង&សង្វាក់បាត់ដំបង
ហាង ម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ និងបុកល្ហុង&សង្វាក់បាត់ដំបង
ហាង ម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ និងបុកល្ហុង&សង្វាក់បាត់ដំបង

សម្រាប់ ហាង ម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ បុកល្ហុង និងសង្វាក់បាត់ដំបង ទើបតែប្តូរទីតាំងថ្មីមកនៅ 132 ផ្លូវសាលារៀនគួរ សន្ធមុខ ជិតហាង កាហ្វេ នស២រ ដូចនេះប្រសិនបើម៉ូយៗ ដែលតែងតែនិយមចូលចិត្តរសជាតិ គ្រប់មុខ របស់ហាងផ្ទាល់ គឺកន្លែងធំ ផ្តល់ភាពងាយស្រួល សូមអញ្ជើញមករកទីតាំងថ្មីនេះទាំងអស់គ្នាណា៎។

ហាង ម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ និងបុកល្ហុង&សង្វាក់បាត់ដំបង
ហាង ម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ និងបុកល្ហុង&សង្វាក់បាត់ដំបង
ហាង ម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ និងបុកល្ហុង&សង្វាក់បាត់ដំបង
ហាង ម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ និងបុកល្ហុង&សង្វាក់បាត់ដំបង
ហាង ម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ និងបុកល្ហុង&សង្វាក់បាត់ដំបង
ហាង ម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ និងបុកល្ហុង&សង្វាក់បាត់ដំបង
ហាង ម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ និងបុកល្ហុង&សង្វាក់បាត់ដំបង

ហាង ម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ និងបុកល្ហុង&សង្វាក់បាត់ដំបង
ទីតាំង៖ 132 ផ្លូវសាលារៀនគួរ សន្ធមុខ ជិតហាង កាហ្វេ នស២រ
លេខទូរសព្ទ៖ 098771927 / 098 538393

វីដេអូ