ឧបករណ៍​មួយ​ដែល​គ្រាន់តែ ជា​ប៊ិច​មួយដើម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែ ជា​ឧបករណ៍​មួយ​យ៉ាងធំ ដែល​អាច​ជួយ​វិចិត្រករ​ស្កេ​ន​ពណ៍​ដែល​ពួកគេ​ ចង់បាន ដែល​គ្រាន់តែ​ដាក់​ប៊ិច​នៅ​ជិត​វត្ថុ​នោះ​តែ ​ប៉ុណ្ណោះ ។ នេះ​ជា ​ប៊ិច​ដែល​សរសេរ ឬ​ក៏គូរ​ដែល​ភ្ខា​ប់​តាម​រយះ ប្រព័ន្ធ Bluetooth ប៊ិចនេះ​ គឺជា​ភាព​អស្ចារ្យ​ដំបូង​បំផុត​របស់​ពិភពលោក​។ មោះ យក​វា​មក ប្រើប្រាស់ នៅ​ក្នុង​គំនូរ​របស់​អ្នក​។ សូម​ពិនិត្យ​មើល​ភាព​អស្ចារ្យ​នេះ នៅ​ក្នុង​វីដេ​អូ​ខាងក្រោម​។

Pen scibble 1 Pen scibble

Pen scibble Pen scibble

ប្រភព៖ ​YouTube Channel Scribble