សម្រាប់អ្នកមិនទាន់បានទៅ សារ៉េលុយមក ហាង ស្មងគោ & ប្រហិតធំ សាកមីនុយថ្មីនេះ និយាយទៅដាក់អស់តែមួយចាន ចង់ភ្លេចបាយល្ងាចបាន មីទាញប្រហិតស្នូល ១ចាន តម្លៃតែ ១មុឺនរៀល មានស៊ុបមីបន្លែ មានប្រហិតធំមួយគ្រាប់ រួមជាមួយស្នូលគ្រប់មុខ រសជាតិបែបជូរហិរៗ ឆ្ងាញ់ប្លែកមាត់តែម្តង​។

ហាង ស្មងគោ & ប្រហិតធំ
ហាង ស្មងគោ & ប្រហិតធំ
ហាង ស្មងគោ & ប្រហិតធំ
ហាង ស្មងគោ & ប្រហិតធំ

ជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាប្លែកមាត់ជាមួយទឹកស៊ុបថ្មីនេះមិនខាន ចឹងកុំភ្លេចណាចង់ញុាំស៊ុបក្តៅៗ មករកបាននៅហាង ហាង ស្មងគោ & ប្រហិតធំ ដែលមានទីតាំងនៅ ផ្លូវលេខ 193 កែង 358 ជិតវិទ្យាល័យទួលស្វាយព្រៃ ។

ហាង ស្មងគោ & ប្រហិតធំ
ហាង ស្មងគោ & ប្រហិតធំ
ហាង ស្មងគោ & ប្រហិតធំ
ហាង ស្មងគោ & ប្រហិតធំ
ហាង ស្មងគោ & ប្រហិតធំ

ហាង ស្មងគោ & ប្រហិតធំ
សាខាទី១ ៖ ផ្លូវលេខ193 កែង 358 ជិតសាលាមហាសាស្រ្
តាលេខទូរសព្ទ៖ 010 616 644 & 012 616 646
សាខាទី២ ៖ ផ្លូវលេខ122កែង261 មុខសាលាភូមិន្ទភ្នំពេញ
លេខទូរសព្ទ៖ 086 616 646 & 099 809 789