ថ្មីចែសហ្មង ប្លែកឃើញហើយមានអារម្មណ៍ថាឃ្លាន គួរឲ្យចង់ញ៉ាំជាមួយរូបរាងនំប៉័ងតូចៗខ្យូតៗ ដែលមានលាប Sauce ច្រើនពណ៌ ច្រើនរសជាតិដាក់អាំង និងចំហុយយ៉ាងទំនង😋។

ហាង នំប៉័ងកាប៉ាកឡាក
ហាង នំប៉័ងកាប៉ាកឡាក
ហាង នំប៉័ងកាប៉ាកឡាក

មិនថាអាំង រឺក៏ចំហុយ រសជាតិពេលដែលយើងញ៉ាំគឺទទួលបានមួយបែបម្នាក់ ហើយសម្រាប់ Sauce គឺមានរហូតដល់ទៅ ៩រសជាតិ រើសមួយណាក៏បានតាមចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួន។ ។ អ្វីដែលពិសេសទៀតនោះគឺទិញថែមៗ ទិញ ៥នំ ថែមជូន ១ ទិញ ១០នំ ថែមជូន ២។

ហាង នំប៉័ងកាប៉ាកឡាក
ហាង នំប៉័ងកាប៉ាកឡាក
ហាង នំប៉័ងកាប៉ាកឡាក

ឃើញទំនងៗ ទិញថែមៗ បែបនេះហើយចំអីទៀត ម៉ោះៗដឹកគ្នាទៅទិញញ៉ាំសាកចង់ដឹងថារសជាតិពិសេសប៉ុណ្ណា។ សម្រាប់ Admin សុំផ្ដល់យោបល់ថាពេលទិញភ្លាមគួរតែញ៉ាំក្ដៅៗភ្លាមៗ ទើបទទួលបានរសជាតិពិសេសញ៉ាំមិនទ្រលាន់ ជក់មាត់ជាប់ចិត្ត😋៕

ហាង នំប៉័ងកាប៉ាកឡាក
ទីតាំង៖ ទីតាំង៖ ផ្លូវ១១៨ កែងផ្លូវ២៥៩ (ក្រោយសាលាស៊ីតិច)