សម្រាប់អ្នកដែលចេញចូលផ្សារកណ្តាលញឹកញាប់ ប្រាកដជាបានស្គាល់ហើយ ប៉ុង ប វ៉េ ផ្សារកណ្តាល ដោយសារតែ បាញ់ស៊ុងស៊ុបគោ គឺទឹកស៊ុបគាត់ឆ្ងាញ់ប្លែក អ្នកដែលធ្លាប់ហូបរួចហើយ លាន់មាត់ថាឆ្ងាញ់គ្រប់ៗគ្នា ភាគច្រើនខ្លាចជាម៉ូយរបស់គាត់ដោយមិនដឹងខ្លួន ព្រោះថានឹកឃ្លានម្តងៗ ទៅរកតែកន្លែងគាត់ ។

ប៉ុង ប វ៉េ ផ្សារកណ្តាល
ប៉ុង ប វ៉េ ផ្សារកណ្តាល
ប៉ុង ប វ៉េ ផ្សារកណ្តាល

ហាង ប៉ុង ប វ៉េ ផ្សារកណ្តាល ថ្មីៗបានផ្លាស់ប្តូរទីតាំងថ្មីហើយ ប្រសិនបើម៉ូយៗចាស់ៗ ទៅរកមិនឃើញ​ កុំភ្លេចមកទីតាំងថ្មីនេះណា៎ គឺនៅលើផ្លូវលេខ15 ផ្ទះលេខ108 សង្កាត់ផ្សារកណ្តាល ហើយអាចចុចទីនេះដើម្បីមើលទីតាំង៖ ផែនទី សម្រាប់លេខទំនាក់ទំនង 071 985 5678 ទីតាំងថ្មីនេះ គឺផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជន ទីធ្លាធំទូលាយជាងមុន មានកន្លែងដាក់ឡាន និងម៉ូតូស្រួលងាយ។

ប៉ុង ប វ៉េ ផ្សារកណ្តាល
ប៉ុង ប វ៉េ ផ្សារកណ្តាល
ប៉ុង ប វ៉េ ផ្សារកណ្តាល
ប៉ុង ប វ៉េ ផ្សារកណ្តាល
ប៉ុង ប វ៉េ ផ្សារកណ្តាល

អ្នកដែលទៅផ្សារកណ្តាល ប្រសិនបើមិនធ្លាប់ចូលទេ អាចឆ្លៀតចូលសាកបានណា ក្រែងអាចជាម៉ូយរបស់គាត់ ដូច អេតមីន?ដែរ ហើយកុំបារម្ភអី នៅកន្លែងគាត់មានជម្រើសញ៉ាំច្រើនមុខ អត់ជាបញ្ហាទេ តម្លៃវិញ១ចានគឺ ១មុឺនរៀល បើចានពិសេស ១មុឺន ៤ពាន់រៀល និយាយទៅគឺល្មមហូប ចឹងកុំភ្លេចណា ហាងប៉ុង ប វ៉េ ផ្សារកណ្តាល ។

ប៉ុង ប វ៉េ ផ្សារកណ្តាល
ប៉ុង ប វ៉េ ផ្សារកណ្តាល
ប៉ុង ប វ៉េ ផ្សារកណ្តាល
ប៉ុង ប វ៉េ ផ្សារកណ្តាល
ប៉ុង ប វ៉េ ផ្សារកណ្តាល
ប៉ុង ប វ៉េ ផ្សារកណ្តាល

ហាង ប៉ុង ប វ៉េ ផ្សារកណ្តាល
ទីតាំង៖ នៅលើផ្លូវលេខ15 ផ្ទះលេខ108 សង្កាត់ផ្សារកណ្តាល
លេខទូរសព្ទ៖ 071 985 5678