នៅលើ ពិភពលោកយើងនេះ មានទីកន្លែងចំលែកៗ និងគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់ និងសឹងតែ មិនជឿថា មានឡើយ។ នៅពេលខ្លះ មានមនុស្សមួយចំនួន ក៏ចូលចិត្តទៅផ្សងនឹងគ្រោះថ្នាក់ បែបនោះ ដែរ ហាក់បីមិនខ្លាចនូវការប្រថុយប្រថានសោះ។ សំរាប់វីដេអូេនះ នឹងបង្ហាញអ្នកនូវការជិះ ឆ្លងកាត់ ផ្លូវ សម័យទំនើបមួយ ក៏ប៉ុន្តែ ក៏ព្រឺព្រួចណាស់ដែរ ។

The-Worlds-Most-DANGEROUS

The-Worlds-Most-DANGEROUS

https://www.youtube.com/watch?v=PUm-Ns2Ea6w

ប្រភព៖ YouTube Channel MKR Top Lists