មិត្តដែលធ្លាប់បានមើលនៅរឿង Dawn of Justice League: Superman Vs Batman ប្រាកដជារង់ចាំ មើលនៅវគ្គថ្មីរបស់រឿងនេះហើយ។ នៅក្នុងវគ្គចាស់ យើងបានឃើញថាមាន Super Hero ចំនួន៣ បាន បង្ហាញមុខរួចមកហើយ ប៉ុន្តែនៅក្នុងវគ្គថ្មីនេះ គឺបានបង្ហាញខ្លួននៅ Super Hero ថ្មីៗទៀតផងដែរ។

Justice League Justice League Justice League Justice League

ពួកគេទាំងអស់នោះនឹងមកចូលរួមសហការគ្នា ដើម្បីកំចាត់បីសាច។ តើចង់ដឹងថា Justice League វគ្គថ្មីនេះ ល្អមើលយ៉ាងណា? អាចចចុមើល Trailer ខាងក្រោមនេះបាន៖