ផ្ទះគឺជាទីជុំរកមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាអត់មិនបាន និងជាសេចក្តីប្រាថ្នាយើងទាំងអស់គ្នា ហើយមនុស្សមួយចំនួនធំ ប្រាថ្នាចង់បានផ្ទះ ធំទូលាយ ស្អាត ជាដើម ដើម្បីរស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ។ មានផ្ទះ ចំនួន 10ជុំវិញពិភពលោក ដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងគេ គឺមានតម្លៃថ្លៃ រហូតដល់រាប់ពាន់លានដុល្លារ ដែលផ្ទះទាំងនោះគឺសុទ្ធសឹងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ច។ ប្រភពពី Channel YouTube ដែលមានឈ្មោះថា Alux.com

10. THE PINNACLE មានតម្លៃ $155 MILLON ជាកម្មសិទ្ធ EDRA & TIM BLIXSETH នៅ BIG SKY សហរដ្ឋអាមេរិច

The Pinnacle

9. FRANCHUK VIILA  មានតម្លៃ $161 MILLON ជាកម្មសិទ្ធ ELENA FRANCHUK នៅ LONDON ចក្រភពអង់គ្លេស

Franchuk Villa

8. HEARST MANSION មានតម្លៃ $165 MILLON ជាកម្មសិទ្ធ WILLIAM RANDOLPH HEARST នៅ SAN SIMEON សហរដ្ឋអាមេរិច

Hearst Mansion

7. ELLISON ESTATE មានតម្លៃ $200 MILLON ជាកម្មសិទ្ធ LARRY ELLISON នៅ LOS ANGELES សហរដ្ឋអាមេរិច

Ellison Estate

6. THE KENSINGTON PALACE មានតម្លៃ $222 MILLON ជាកម្មសិទ្ធ LAKSHMI MITTAL នៅ LONDON ចក្រភពអង់គ្លេស

THE KENSINGTON PALACE

5. FAIRFIELD មានតម្លៃ $248 MILLON ជាកម្មសិទ្ធ IRA RENNERT នៅ NEW YORK សហរដ្ឋអាមេរិច

FAIRFIELD

4. THE WHITE HOUSE មានតម្លៃ $320 MILLON ជាកម្មសិទ្ធ THE NATIONAL PARK SERVICE នៅ WASHINGTON D.C សហរដ្ឋអាមេរិច

The White House

3. VILLA LEOPOLDA មានតម្លៃ $736 MILLON ជាកម្មសិទ្ធ MIKHAIL PROKHOROV & LILY SAFRA នៅ NICE ប្រទេសបារាំង

Villa Leopolda

2. ANTILLA (ANTILIA) មានតម្លៃ $1 BILLION ជាកម្មសិទ្ធ MUKESH AMBANI នៅ MUMBAI ប្រទេសឥណ្ឌា

Antilla

1. THE BUCKINGHAM PALACE មានតម្លៃ $1.56 BILLION ជាកម្មសិទ្ធ THE BRITISH SOVEREIGN នៅ LONDON ចក្រភពអង់គ្លេស

The Buckingham Palace

ចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូទាំងគ្នា…