មុនស្សភាគច្រើនប្រាកដជាចូលចិត្តមើលនៅការលេងសៀករហ័សសកម្ម ពីព្រោះវាមានការរួមបញ្ចូលទាំង ការរំភើប អស្ចារ្យ និងរន្ធត់។ ថ្ងៃនេះ ដែលក្រុមការងារ KSPG TV បានលើកយកនៅការលេងសៀករបស់ លោក Zach King។ ប្រហែលជាមិត្តទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ស្គាល់រូបលោករួចមកហើយ តាមរយៈវីដេអូមួយចំនួន ដែលគាត់បានបង្ហោះក្នុងបណ្តាលសង្គម។

Zach King Zach King Zach King Zach King

កាលពីប៉ុណ្ណាថ្ងៃមុននេះ Zach King បានបង្ហោះនៅវីដេអូ សៀកថ្មីរបស់គាត់ទៀតហើយ។ ដែលមានមនុស្សចូលមើលរហូតដល់ទៅជិត 2លាននាក់។ ចង់ដឹងថា សៀកថ្មីរបស់គាត់ល្អមើលយ៉ាងណា សូមមើលវីដេអូខាក្រោម៖

https://www.youtube.com/watch?v=RPDoiQE47OM