កាលពីយប់មិញនេះក្រុម Tottenham Hotspur បានជួបប្រកួតជាមួយក្រុម West Bromwich ដោយបញ្ចប់ក្នុងលទ្ធផលស្មើគ្នា 1-1 ។ លទ្ធផលនេះបានធ្វើក្រុម Tottenham Hotspur នៅពីក្រោយក្រុម កំពូលតារាង Leicester City រហូតដល់ទៅ៧ពិន្ទុ។

Tottenham Hotspur vs West Bromwich 1-1
Tottenham Hotspur vs West Bromwich 1-1
Tottenham Hotspur vs West Bromwich 1-1
Tottenham Hotspur vs West Bromwich 1-1