កំពឹសចៀន ជាអាហារសម្រន់ដែលគេនិយមពិសារលេង អ្នកណាក៏ដឹង អ្នកណាក៏ស្គាល់ កាន់តែញាុំកាន់តែជក់ចិត្តមិនចង់ ឈប់សោះ ។  បើយើងទៅទិញញាុំ វាមិនអីទេ ប៉ុន្តែសំខាន់បើសិនជាយើងចង់ធ្វើពិសា ដោយខ្លួនឯងតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចអោយស្រួយឆ្ងាញ់ដូចអ្នកលក់នៅតាមទីផ្សារ  ។ ដូច្នេះយើងសូមណែនាំវីដេអូខាងក្រោមក្នុងការធ្វើ កំពឹសចៀនអោយស្រួយឆ្ងាញ់ពិសារ។

កំពិសចៀន

កំពិសចៀន

ប្រភព ៖ Youtube Channel KonKat