ហាង ពពារប្រៃម្ចាស់ដើម
តម្លៃ៖ ២៥០០៛ ១ដុំ

អាស្រ័យដ្ឋាន៖ #142, ផ្លូវ 143 (ផ្លូវសហព័ន្ធអឺរ៉ុប), សង្កាត់ អូរឡាំពិច, ខណ្ឌ ចំការមន, រាធានីភ្នំពេញ ក្រោយរោងកុនគីរីរម្យ

Thanks for watching, Please kindly subscribe our YouTube channel: www.youtube.com.KSPGTV