ក្រុមហ៊ុន Apple បានបញ្ចេញ iOS 10 ជាផ្លូវការហើយ ចំពោះ iPhone 4s, iPad Mini, iPad 2, iPad 3, និង iPod Touch 5th មិនអាច Update ឬក៏ ដំឡើង iOS 10 បានទេ ព្រោះថាឧបករណ៍ទាំងនោះវាហួសសម័យការទៅហើយ។

ios10 ios10 ios10

តាមរយៈវីដេអូខាងបានបង្ហាញថា iOS 10  ដំដើរការលឿនជាង iOS 9.3.5 និងមានក្រាហ្វិក  iOS 10 ហាក់មានភាពរលូនជាង ក្រាហ្វិក iOS 9.3.5 ហើយ iOS 10 និង  iOS 9.3.5 វាមិនសូវខុសគ្នាប៉ុន្មាននោះទេ។