មិត្តទាំងអស់គ្នាមានដឹងរឿងទេថា រៀងរាល់ ២វិនាទីម្តង គឺមានមនុស្សម្នាក់នៅលើពិភពលោកយើង តែងតែត្រូវ ការបញ្ចូលឈាម។ ហើយក្នុងនោះ ក្រុមឈាមទាំងអស់ គឺមានរហូតដល់ទៅ ៨ក្រុម។ ដែលក្រុម ឈាមទាំង នោះរួមមាន AB-, AB+, A-, A+, B-, B+, O- និង O+។ ហើយក្រុមឈាមនីមួយៗ គឺមានគុណ សម្បត្តិរៀងៗ ខ្លួន។ អាស្រ័យហេតុនេះ ក្រុមការងាររបស់ KSPG TV នឹងលើកយកនៅវីដេអូ មួយដែល ទាក់ទងទៅនឹងក្រុម ឈាម និងថាតើក្រុមឈាមប្រភេទណាអាចជួយប្រភេទណាបាន?

main-qimg-270b175fef4ab27229448ec2272f1250blood-type-percentage