សើចជាមួយតុក្កតា Larva វគ្គ Halloween

សំរាប់រសៀលថ្ងៃអាទិត្យនេះ ក្រុមការងារ KSPG TV បានយកវីដេអូតុក្កតា Larva មកចែកចាយមិត្តទាំងអស់ គ្នាមើលកំសាន្ត។ សំរាប់វគ្គនេះ គឺនិយាយអំពី រឿងរន្ធត់ ដែលចំពេលជាមួយនឹងបុណ្យ Halloween នាពេល ខាងមុខផងដែរ។ បើចង់ដឹងថាវគ្គនេះ មានភាពកំប្លែង និងរន្ធត់យ៉ាងណា គឹមិត្តទាំងអស់គ្នាអាចតាមដាន វីដេអូ ខាងក្រោមនេះបាន៖