ចង់ជួយសង្រ្គោះបាល់ ប៉ុន្តែបែបទៅជាស៊ុតបញ្ចូលទីខ្លួនឯងទៅវិញ…..

វាពិតជារឿងដែលមិនគួរអោយជឿ ដែលថាកីឡាករសញ្ជាតិស្វីលស៊ុតបាល់បញ្ចូលទីខ្លួនឯងយ៉ាងអស្ចារ្យ ដែលកីឡាករខ្សែរប្រយុទ្ធផ្សេងទៀតគួរសរសើរ។ នៅក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់មួយ ក្នុងក្របខណ្ឌ អ៊ីតាលី ទី2 ដែលបានកើតឡើងនៅរឿងនេះ។ កីឡាករ Matteo Fedele បានព្យាយាម ជួយសង្គ្រោះបានចេញពីមុខ ទីរបស់ខ្លួន ប៉ុន្តែបាល់នោះបែបជាចូលទីខ្លួនឯងទៅវិញ។

capture-1

https://www.youtube.com/watch?v=Kxem_7lhIIE