មិនថាអ្នកកើតទុក មិនថាមានបញ្ហា មិនថាទៅណាមកណា មិនថាអ្នកធំហើយ មិនថាអ្នករឹងមាំ អាចឈរដោយខ្លួនឯងបានហើយ ប៉ុន្តែនៅតែមានស្រ្តីម្នាក់នៅឈរពីក្រោយអ្នកជានិច្ច ម្នាក់នោះគឺអ្នកម្តាយដែលតែងតែអោបក្រសោបអ្នក បើគ្មានគាត់ក៏គ្មានរូបកូនថ្ងៃនេះ អរគុណអ្នកម្តាយដែលបានអោយកូនស្គាល់ពន្លឺថ្ងៃ ។

ទិវាអ្នកម្តាយ

សំរាប់ទិវាអ្នកម្តាយ ថ្ងៃ ៨ ឧសភា មានពាក្យអ្វីខ្លះនិយាយទៅកាន់អ្នកម៉ាក់របស់អ្នក ហើយចង់ធ្វើអ្វីពិសេសសំរាប់គាត់ថ្ងៃនេះ សូមចូលរួម like, comment ,share បង្ហាញអារម្មណ៏ទាំងអស់គ្នា បើសិនមិនហ៊ាននិយាយទៅកាន់គាត់ផ្ទាល់… តោះ! តោះ! តោះ! #SlanhMak