សម្រាប់អតិថិជនរបស់លេជេនទាំងអស់នឹងទទួលបាន អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន÷

  • បន្ថែម ៥% រាល់ការបញ្ចូលទឹកប្រាក់
  • បញ្ចុះតម្លៃ ១០% រាល់ការទិញសំបុត្រកុន
  • បញ្ចុះតម្លៃ ១០% រាល់ការទិញ ចំណីអាហារ នឹងភេសជ្ជៈងាយស្រួលក្នុងការទិញសំបុត្រកុនតាមរយៈគេហទំព័រលេជេន៕ អ្នកណាៗក៏ទៅលេជេនដែរ

1040-x-1040_membership-card