កាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះ Vid Cooler បានចេញនៅ MV ថ្មីរបស់ខ្លួនដែលមានចំណងជើងថា “នឹកអូន (Miss You)”។ អ្វីដែលកាន់តែពិសេស នឹងប្លែកនៅ សម្រាប់បទថ្មីនេះ គឺជាការបកស្រាយ រួមគ្នាជាមួយនឹងកញ្ញា ដួង ម៉ានិច។ បើចង់ដឹងថាការបកស្រាយបទចំរៀងរួមគ្នារវាង Vid Cooler នឹង ដួង ម៉ានិច ពិរោះយ៉ាងណា អាចមើល MV បទ “នឹកអូន (Miss You)” នៅខាងក្រោមនេះបាន៖

Vid Cooler
Vid Cooler