បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ប្រាកដជាយល់អារម្មណ៏មួយនេះហើយ។ នៅពេលចុងឆ្នាំ គឺបុគ្គលិកទាំងអស់ រង់ចាំ​នៅ​អ្វីដែលហៅថា “Bonus”។ កាលពិប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះ គឺមានវីដេអូមួយដែលច្រៀងរៀបរាប់ អំពីរឿងនេះ។ បើចង់ដឹច្បាស់ ថាវីដេអូច្រៀងមានន័យយ៉ាងណា អាចស្តាប់ទាំងអស់គ្នាបាន៖