ក្នុងកំឡុងកាលប្រកួតរវាង Man City និង Burnley គឺមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកីឡាករ Fernandinho និង Johann Gudmundsso។ កំឡុងពេលប៉ះទង្គិចនេះ គឺកីឡាករ Fernandinho ទទួលបានកាត់ក្រហមផងដែរ។ ហើយឥលូវ គឺគាត់អាចនឹងជាប់ពិន័យចំនួន 4 ប្រកួតទៀតប្រសិនបើរកឃើញថាគាត់មាន កំហុស ក្នុងកំឡុង ពេលប្រកួតនោះ។

គួរបញ្ជាក់ថា នេះអាចជាការពិន័យលើកទី 2 សម្រាប់រូបគាត់។ បន្ទាប់ពីកំឡុងប្រកួតជាមួយ Chelsea នាខែធ្នូ កន្លងមក គាត់ក៏ទទួលបានការពិន័យមិនអោយចូលប្រកួតផងដែរ។

https://www.youtube.com/watch?v=ixhLTBOn94I