ឈានចូលមកដល់ការប្រកួតក្នុងសប្តាហ៏ទី 21 របស់ក្របខណ្ឌអង់គ្លេស កីឡាករដែលទាត់បញ្ចូលទីច្រើន ជាងគេរួមមាន៖

  1. Diego Costa របស់ក្រុម Chelsea រកបាន 14គ្រាប់ និងបញ្ជូនបាល់បាន 5គ្រាប់ ក្នុងការបង្ហាញខ្លួន 1,681 នាទី។

https://www.youtube.com/watch?v=ldCI9bcAoK8

  1. Alexis Sánchez របស់ក្រុម Arsenal រកបាន 14គ្រាប់ និងបញ្ជូនបាល់បាន 7គ្រាប់ ក្នុងការបង្ហាញខ្លួន 1,786នាទី។

https://www.youtube.com/watch?v=54xt13dfpTY

  1. Zlatan Ibrahimovic របស់ក្រុម Manchester United រកបាន 14គ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់បាន 1គ្រាប់ ក្នុងការបង្ហាញខ្លួន 1,800 នាទី។

4. Harry Kean របស់ក្រុម Tottenham រកបាន 13គ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់បាន 2គ្រាប់ ក្នុងការបង្ហាញខ្លួន 1,360 នាទី។

https://www.youtube.com/watch?v=psxtG16EXZY

5. Romelu Lukaku របស់ក្រុម Everton រកបាន 12គ្រាប់ និងបញ្ជូនបាល់បាន 4គ្រាប់ ក្នុងការបង្ហាញខ្លួន 1,737 នាទី។

https://www.youtube.com/watch?v=vVz3RH8T-ok&t=1s