កាលពិម្សិលមិញនេះ លោក Sakada នឹង Pey Pey Dy បានចេញនៅបទចំរៀងថ្មីរបស់ខ្លួនសម្រាប់ឳកាស ថ្ងៃ 14 ខាងមុខសម្រាប់អ្នកអត់គូរ ដែលមានចំណងជើងថា “ស្រលាញ់ខ្លួនឯង”។ ប្រសិនជាមិនភ្លេចទេ អ្នកទាំង2 បានចេញនៅបទចំរៀងសម្រាប់អ្នកអត់គូរក្នុងថ្ងៃ 14 កុម្ភៈនេះ ចំនួន 2 បទ រួចមកហើយ។ សម្រាប់បទ “ស្រលាញ់ខ្លួនឯង” ជាបទសម្រាប់ឆ្នាំទី 3 ផងដែរ។ បទចំរៀងនេះ​គឺពិរោះ និងត្រូវចិត្តអ្នក អត់លិឍខ្លាំងណាស់ ប៉ន្តែក៏បានប្រាប់អោយអ្នកអត់លិឍទាំងអស់ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអោយច្រើន។ សូមស្តាប់បទចំរៀងនេះនៅខាង ក្រោម៖