គន្លឹះលាក់សោរបំរុង មួយនេះប្រើការបានតាស៎

0
4099
Nifty- Diy hide a key

មនុស្សយើងម្នាក់ៗ ទោះបីពូកែចងចាំប៉ុនណាក៏គង់មានថ្ងៃភ្លេចដូចគា្ន ជាពិសេសបើភ្លេចសោរផ្ទះវា គឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់ដែរ បើអត់សោរចូលផងធ្វើម៉េចទៅណ៎ ចឹងមានតែរកនឹកវិធីលាក់សោរបំរុងមួយទើបបានគ្នាយើង

spare Key 1
Nifty- Diy hide a key
spare Key
Nifty- Diy hide a key

https://www.youtube.com/watch?v=EJ34JzSK1e4

ប្រភពពី Nifty Facebook Page