មនុស្សយើងម្នាក់ៗតែងតែ មានការស្រមើស្រមៃ និងតែងសុបិន្ត ឃើញនូវអីដែលប្លែកៗ ដែលខ្លួនមិនដែលបានធ្លាប់ជួបពីមុនមក ។ ហើយស្ពតពាណិជ្មកម្មខាងក្រោមនេះ បានចេញផ្សាយ ២សប្តាហ៍មកហើយ ដែលចង់បង្ហាញពី ការសុបិន្តរបស់មនុស្ស ដែលពេលខ្លះពួកគេគិតថាសុទ្ធតែរឿងមិនអាចទៅរួចតែ Samsung បានបង្ហាញថាវាអាចទៅរួច ជាមួយ Samsung Galaxy S7 + Gear VR ។ ចង់ថាវា យ៉ាងណានោះតោះ! មើលពីស្ពតដ៏អស្ចារ្យនេះ…

https://www.youtube.com/watch?v=zTVnJEAr66o